Rating: 0 sterren
0 stemmen

Ik heb alle ingrediënten van het vaccin op een lijst gezet en contact opgenomen met het gifcentrum. Na intro's en dergelijke, vragen om te spreken met iemand met kennis van zaken is dit de essentie van dat gesprek.Ik: Mijn vraag aan u is hoe worden deze ingrediënten gecategoriseerd? Als goedaardig of als vergif? (Ik heb een paar ingrediënten nagetrokken, formaldehyde, Tween 80, kwik, aluminium, fenoxyethanol, kaliumfosfaat, natriumfosfaat, sorbitol, etc.)Hij: Nou, dat is nogal een lijst... Maar ik moet makkelijk zeggen dat ze allemaal giftig zijn voor mensen. Gebruikt in meststoffen, pesticiden, etcetera. Om het hart te stoppen, om een dood lichaam te conserveren... Ze zijn bij ons geregistreerd in verschillende categorieën, maar vrij veel vergiften. Waarom?Ik: Als ik mijn kind opzettelijk en regelmatig zou injecteren met deze ingrediënten zou ik mijn dochter in gevaar brengen. Maar wat zou er wettelijk met mij gebeuren?Hij: Rare vraag. Maar je zou waarschijnlijk aangeklaagd worden voor criminele nalatigheid. Misschien met de bedoeling om te doden. Hoe dan ook, dit blijft kindermishandeling. Je kind zou van je afgenomen worden. Kent u iemand die dit zijn kind aandoet? Dit is crimineel...Ik: Een industrie... Dit zijn de ingrediënten die gebruikt worden in vaccins. Met bindmiddelen om ervoor te zorgen dat het lichaam ze niet uitspoelt... Om het antilichaam niveau voor onbepaalde tijd hoog te houden...Hij: WAT?!Ik: Uw conclusie?De man was buiten zichzelf. Hij vroeg of ik hem al deze informatie wilde e-mailen. Hij wilde het delen met zijn volwassen kinderen die ouders zijn. Hij was ontzet en vond het vreselijk dat hij het niet wist. Zijn kinderen zijn gevaccineerd en ze hebben allen gezondheidsproblemen.~ Door Iris Figueroa

INGREDIENTEN VAN VACCINS

Formaldehyde/Formalin - Zeer giftig systematisch gif en carcinogeen.Betapropiolacton - Giftige chemische stof en carcinogeen. Kan dodelijk/permanent letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Corrosieve chemische stof.Hexadecyltrimethylammoniumbromide - Kan schade veroorzaken aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten - Neurotoxine. Houdt risico in op langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.Thimerosal (kwik) - Neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert de oxidatie-reductieactiviteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie, en autisme.Polysorbaat 80 & 20 - Overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee; waardoor het de hersenen kan binnendringen.Glutaraldehyde - Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor warmtegevoelige medische apparatuur.Foetaal runderserum - Geoogst uit foetussen van runderen (koeien) die bij drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.Human Diploid Fibroblast Cells - geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.Afrikaanse groene apenniercellen - Kunnen het SV-40 kanker veroorzakende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.Aceton - Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.E.Coli - Ja, dat lees je goed.DNA van het varkenscircovirus type-1Humane embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

I listed all the ingredients of the vaccine and contacted the poison center. After intros and the like, asking to speak to someone knowledgeable, this is the gist of that conversation. Me: My question to you is how are these ingredients categorized? As benign or as poison? (I checked a few ingredients, formaldehyde, Tween 80, mercury, aluminum, phenoxyethanol, potassium phosphate, sodium phosphate, sorbitol, etc.) Him: Well, that's quite a list ... But it's easy to say that they are all toxic to humans. Used in fertilizers, pesticides, etc. To stop the heart, to preserve a dead body ... They are registered with us in different categories, but quite a lot of poisons. Why? Me: If I intentionally and regularly injected my child with these ingredients I would endanger my daughter. But what would legally happen to me? He: Weird question. But you would likely be charged with criminal negligence. Maybe with the intention of killing. Either way, this remains child abuse. Your child would be taken from you. Do you know someone who does this to his child? This is criminal ... Me: An industry ... These are the ingredients used in vaccines. With binders to keep the body from leaching them ... To keep antibody levels high indefinitely ... He: WHAT ?! Me: Your conclusion? The man was beside himself. He asked if I wanted to email him all this information. He wanted to share it with his grown children who are parents. He was shocked and hated not knowing. His children have been vaccinated and they all have health problems. ~ By Iris Figueroa INGREDIENTS OF VACCINES ◾️Formaldehyde / Formalin - Highly toxic systemic poison and carcinogen. ◾️Betapropiolactone - Toxic chemical and carcinogen. Can cause fatal / permanent injury after very brief exposure to small amounts. Corrosive chemical. ◾️Hexadecyltrimethylammonium Bromide - May cause damage to liver, cardiovascular and central nervous systems. May cause reproductive effects and birth defects. ◾️Aluminium Hydroxide, Aluminum Phosphate and Aluminum Salts - Neurotoxin. Poses a risk of long-term inflammation of the brain / swelling, neurological disorders, autoimmune disease, Alzheimer's, dementia and autism. It invades the brain where it persists indefinitely. ◾️Thimerosal (mercury) - Neurotoxin. Causes cell damage, decreases oxidation-reduction activity, cell degeneration and cell death. Associated with neurological disorders, Alzheimer's, dementia, and autism. ◾️Polysorbate 80 & 20 - Crosses the blood brain barrier and carries aluminum, thimerosal and viruses; allowing it to enter the brain. ◾️Glutaraldehyde - Toxic chemical used as a disinfectant for heat sensitive medical equipment. ◾️Fetal Bovine Serum - Harvested from bovine fetuses (cows) collected from pregnant cows prior to slaughter. ◾️Human Diploid Fibroblast Cells - aborted fetal cells. Foreign DNA has the ability to interact with our own DNA. ◾️African Green Monkey Kidney Cells - Can carry the SV-40 cancer-causing virus that has already infected about 30 million Americans. ◾️Acetone - Can cause kidney, liver and nerve damage. ◾️E.Coli - Yes, you read that right. ◾️DNA of the porcine circovirus type-1 ◾️Human embryonic lung cell cultures (from aborted fetuses)